אישור צילום תלמידים

לטופס-הסכמה-לצילום-ופרסום-1.pdf